Regulamin wypożyczalni

Regulamin rezerwacji i najmu sprzętu budowlanego wypożyczalni FHU Raf-Met

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis http://rafmet.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów najmu sprzętu budowlanego oraz
tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Serwis, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie
usług drogą elektroniczną.

3. Każdy Najemca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych
Serwisu http://rafmet.com.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204
ze zm.),
4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U.
2016 poz. 1823),
4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na Stronie serwisu umożliwiający wysłanie
wiadomości do Wynajmującego

3. Formularze rezerwacji – formularze dostępny na Stronie serwisu umożliwiający dokonania
rezerwacji.

4. Serwis – internetowy serwis z Ofertami wynajmu sprzętu, działający pod adresem
http://rafmet.com.pl

5. Strona serwisu – każda strona bądź podstrona www Serwisu

6. Wynajmujący – usługodawca – Rafał Krzyżek wykonująca działalność gospodarczą pod firmą FHU
Raf-Met Rafał Krzyżek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce
wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Szkolna 36 32-440 Sułkowice, NIP: 6811925551,
REGON: 120473702, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@rafmet.com.pl, numer telefonu:
+48 600324143

7. Najemca – usługobiorca, który dokonał rezerwacji sprzętu budowlanego,

8. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

9. Sprzęt – maszyny, urządzenia i narzędzia budowlane, podlegający usłudze wynajmu między
Wynajmującym a Najemcą, będący przedmiotem Ofert publikowanych w ramach Serwisu.

10. Oferta – treść opublikowana w Serwisie, mająca charakter ogłoszenia wynajmu Sprzętu, na
konkretny okres czasu.

11. Rezerwacja – oświadczenie woli Najemcy określające jednoznacznie rodzaj i ilość Sprzętu,
blokujące dostępność wybranego Sprzętu dla pozostałych Najemców, w wybranej przez Najemcę
dacie i obowiązuje od momentu otrzymania płatności przez Wynajmującego, aż do momentu
wykonania Umowy najmu

12. Opłata za usługę rezerwacji – opłata pobierana za świadczoną usługę elektroniczną w ramach
Serwisu polegającą na Rezerwacji Sprzętu oferowanego przez Wynajmującego
Najemcy.
Dla Sprzętu z informacją (obok ceny za dzień wynajmu):
„wymagana zaliczka” – opłata stanowi przedpłatę na poczet ceny najmu,
„wymagana płatność online” – opłata stanowi 100% ceny najmu.

13. Umowa najmu – dokument podpisywany pomiędzy Najemcą, a Wynajmującym, przy odbiorze
Sprzętu i określający zasady ich wynajmu.

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRZĘTU ORAZ JEGO REZERWACJI

1. Serwis dostępny jest na urządzeniach elektronicznych, mających dostęp do Internetu, poprzez

przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną.

2. Sprzęt oferowany w Serwisie jest nowy oraz używany, wolny od wad fizycznych i prawnych i zostały
legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Informacje znajdujące się na Stronach serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
Najemca, dokonując Rezerwacji, składa ofertę najmu określonego Sprzętu na warunkach podanych w
jego opisie.

4. Wszystkie ceny i koszty uwidoczniona na Stronach serwisu podane są w złotych polskich (PLN) i
zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Koszt najmu Sprzętu nie zawiera kosztów dostawy i
ewentualnych kaucji.

5. Opłata za usługę rezerwacji oraz koszt najmu Sprzętu uwidocznione na Stronach serwisu są wiążąca
w chwili dokonania przez Najemcę Rezerwacji. Opłaty te nie ulegną zmianie niezależnie od zmian cen
w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Sprzętów po dokonaniu przez
Najemcę Rezerwacji.

6. Rezerwacji można dokonać:
6.1. poprzez serwis za pomocą Formularzy rezerwacji (http://rafmet.com.pl )
6.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rafmet.com.pl,
6.3. telefonicznie pod numerem: +48 600 324 143

7. Warunkiem dokonania Rezerwacji w Serwisie przez Najmującego jest zapoznanie się z
Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie dokonywania Rezerwacji.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY NAJMU

1. Rezerwacje jest obowiązująca, jeśli Najemca zgodnie z § 3 pkt 6 prawidłowo wypełni Formularz
rezerwacji lub prawidłowo poda poniższe dane:
1.1. wskaże wybrany Sprzęt, wraz z ewentualnymi opcjami dodatkowymi,
1.2. poda adres dostarczenia Sprzętu (w przypadku odbioru osobistego pole dostawy należy
pozostawić puste),
1.3. poda dane osoby rezerwującej (imię, nazwisko, telefon, e-mail, dane do FV),
1.4. zapozna się z Regulaminem strony i zaakceptuje jego postanowienia w czasie dokonywania
Rezerwacji.

2. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Wynajmujący skontaktuje się z Najemcą. Jeśli
kontakt z Najemcą nie będzie możliwy, Wynajmujący ma prawo do anulowania Rezerwacji.

3. Bez względu na formę dokonania Rezerwacji, po jej dokonaniu Najemca otrzymuje potwierdzenie
dokonania rezerwacji poprzez odpowiednią wiadomość e-mail i sms.

4. Potwierdzenie dokonania Rezerwacji następuje po weryfikacji przez Wynajmującego otrzymanej
wpłaty i warunków Rezerwacji.

5. Potwierdzenie dokonania Rezerwacji zawiera:
5.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Rezerwacji,
5.2. Umowę najmu (podpisywana w momencie odbioru Sprzętu)
5.3. niniejszy Regulamin

6. Z chwilą uiszczenia Opłaty za usługę rezerwacji przez Najmującego zostaje zawarta Umowa najmu
między Najmującym, a Wynajmującym.

7. Najmujący, dokonując Rezerwacji i wnosząc Opłatę za usługę rezerwacji, zobowiązuje się do
finalizacji transakcji, zgodnie z postanowieniami Umowy najmu.

8. Do zawarcia Umowy najmu wymagane jest przedstawienie przez Najemcę ważnego dokumentu
tożsamości.

9. Oferty publikowane w serwisie są ważne do momentu ich usunięcia – jednakże dotychczas zawarte
w ramach niego Umowy najmu pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą zachowują ważność.

10. Każda Umowa najmu będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragonem, fakturą).

11. Najemca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie
adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak:
faktury. Niniejsza zgoda uprawnia Wynajmującego również do wystawiania i przesyłania faktur w
formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w
sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Wynajmujący udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Wynajmującego,
1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (przelewy24.pl),
1.3. płatności gotówką w siedzibie Wynajmującego

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy
numer: 85 1240 5064 1111 0011 3064 9781 (Bank PEKAO SA.) FHU Raf-Met Rafał Krzyżek ul Szkolna
36 32-440 Sułkowice, W tytule przelewu należy wpisać „Najem za ….”.

3. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24 można dokonać płatności za pomocą
blik lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

§ 6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY SPRZĘTU

1. Wynajęte w Serwisie Przedmioty najmu Najemca może odebrać osobiście pod adresem:
FHU Raf-Met Rafał Krzyżek ul. Szkolna 36 32-440 Sułkowice
od pon. do pt. w godz.: 7:00 – 19:00
w soboty od 7:00 – 13:00
Koszty transportu ponosi Najemca, chyba że odrębne umowy stanowią inaczej.
Dostawy i odbiór sprzętu po wypożyczeniu wykonujemy :
od pon. do pt. w godz.: 9:00 – 17:00
w soboty od 9:00 – 12:00
Na terenie miasta Sułkowice przy wynajmie za łączną kwotę większą niż 150 zł – dostawa gratis.
Opłatę za transport Klient wnosi w momencie dostawy sprzętu.
Poniższe ceny obejmują transport w obie strony (dostawa i odbiór)
Do 10 km od siedziby firmy 60 zł
Do 15 km od siedziby firmy 90 zł
Powyżej 15 km ceny transportu ustalane są indywidualnie .

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZOBOWIĄZANIA WYNAJMUJĄCEGO I NAJEMCY

1. Wynajmujący zapewnia, że Sprzęt wynajęty Najemcy jest kompletny i w pełni sprawny, w dobrym
stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad, a Najemca,
odbierając Sprzęt potwierdza ten fakt.

2. Najemca zobowiązany jest do dokonania zapłaty za najem Sprzętu zgodnie § 5 W przypadku
przelewu tradycyjnego zobowiązany jest dodatkowo dostarczyć dowód wpłaty.

3. Niedziele i dni świąteczne nie wliczają się w czas wynajmu .

4. Na czas najmu Sprzętu może zostać pobrana kaucja zwrotna, która stanowi zabezpieczenie
zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy
najmu. Informacja o tym czy kaucja za wybrany sprzęt jest pobierana znajduje się w Ofercie.

5. W przypadku braku uszkodzeń kaucja (jeżeli została pobrana) jest zwracana bez odsetek w dniu
zwrotu wynajętego Sprzętu.

6. Za zwrot niewyczyszczonego sprzętu pobierana jest opłata ryczałtowa w wysokości 50 zł (słownie:
pięćdziesiąt złotych).

7. Najemca oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie
bezpiecznego użytkowania najmowanego Sprzętu.

8. W okresie najmu, Najemca jest odpowiedzialny za Sprzęt.

9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia
jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace
zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).

10. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy
użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę ponosi Najemca.

11. Najemca zobowiązuje się do należytego traktowania Sprzętu, będącego przedmiotem Umowy
najmu i jego zwrotu w stanie nienaruszonym, poza stopień wynikający z normalnego użytkowania.

12. Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi
odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje Najemca ma obowiązek
bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.

13. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wynajętego Sprzętu powstałych w wyniku zaniedbania,
niewłaściwego użycia lub nadużycia Najemcy, Najemca ponosi koszty naprawy Sprzętu, jednak nie
większe niż wartość Sprzętu wpisaną w Umowę najmu.

14. W razie zaginięcia lub utraty Sprzętu Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu wartość
Sprzętu wpisaną w Umowę najmu.

15. Z chwilą rozwiązania umowy najmu Najemca zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu. Zwrot Sprzętu
następuje bez odrębnego wezwania, pod rygorem dochodzenia przez Wynajmującego od Najemcy
zapłaty pełnej kwoty wartości Sprzętu wpisanej w Umowę najmu.

16. Najemca zobowiązuje się zwrócić Sprzętu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie
wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony.

17. W przypadku zwrotu Sprzętu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostaje naliczona kara
umowna w wysokości 150% jednodniowego kosztu najmu, za każdy dzień zwłoki.

§ 8 REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Anulowanie Rezerwacji możliwe jest z pośrednictwem systemu elektronicznego (link w wiadomości
email) na 24 godziny przed początkiem okresu Rezerwacji.

2. By anulować rezerwację w czasie krótszym od 24 godzin należy zatelefonować pod numer firmowy
+48 600 324 143

3. W przypadku odwołania Rezerwacji przez Najemcę, Opłata za usługę rezerwacji podlega zwrotowi
pomniejszona o 10% wartości Opłaty.

4. Najemca ma prawo do złożenia zastrzeżeń do realizacji Umowy najmu przez Wynajmującego, w
okresie do 14 dni po jej zakończeniu. Każdy przypadek zastrzeżeń do realizacji Umowy najmu będzie
rozpatrywany indywidualnie, przez Wynajmującego, w okresie 14 dni od zgłoszenia.

5. Prawo odstąpienia od Umowy najmu przysługuje zarówno Wynajmującemu, jak i Najemcy, w
przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle
określonym.

§ 9 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Wynajmujący:
1.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
1.2. dostęp do poczty elektronicznej,
1.3. przeglądarka internetowa,
1.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Najmujący zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
trzecich.

3. Najemca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4. Najemcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 10 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami
elektronicznymi na łamach Serwisu mogą być reklamowane przez Najemcę poprzez zgłaszanie tego
na adres e-mail biuro@rafmet.com.pl

2. W wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Wynajmującego.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Wynajmującego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od momentu zgłoszenia.

4. Odpowiedź Wynajmującego w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Najemcy, podany
w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Najemcę sposób.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce
zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów najmu między Wynajmującym, a Najemcą będą rozstrzygane w
pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z
uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie
byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, ze względu na siedzibę Wynajmującego.

4. Najemca ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w
szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie
mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie
internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na
stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Najemca może skorzystać
także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie
roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.